Hizmetlerimiz

Şirket Kurma Danışmanlığı

Türkiye’de, ilgili yasal düzenlemeler sayesinde, yatırımcılar için oldukça elverişli bir iş ortamı oluşmuş durumda. Girişimciler artık, uyrukları ya da ikamet yerleri ne olursa olsun, yalnızca bir günde şirket kurabilme şansına sahipler.

Yalnızca Bir Günde Şirket Kurmak

Gerekli belgeler ile birlikte ilgili Ticaret Sicil Memurluğu’na başvurulması durumunda, bir gün içinde şirket kurulumu gerçekleşir. Şirket, Ticaret Sicil Memurluğu’na kayıt yaptırdıktan sonra “tüzel kişilik” statüsü edinebilir.

Şirket Türleri

Tüzel Kişiliği Olan Şirketler

• Anonim Şirket (A.Ş.)
• Limitet Şirket (Ltd. Şti.)
• Komandit Şirket
• Kolektif Şirket

Tüzel Kişiliği Olmayan Şirketler

• Ortak Girişim
• Adi Ortaklık
• Konsorsiyum

Özel Mevzuata Tabi Şirketler

Holding şirketler, halka açık şirketler, bankalar, sigorta şirketleri, özel finans kurumları, finansal kiralama şirketleri, döviz büroları, faktoring şirketleri ve umumi mağazalar Sermaye Piyasası Kurulu hükümlerine; Serbest Ticaret Bölgeleri’nin kurucusu ve işletmecisi konumunda bulunan şirketler ise Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’ndan alınacak izne tabidir.

Anonim Şirket

Bu tür şirketlerde, şirketin sermayesi hisselere bölünür ve hissedarların sorumluluğu hisseleri oranında sınırlıdır. Bir anonim şirket, en az 5 hissedar (gerçek ya da tüzel kişi) ile kurulur. Asgari sermaye 50.000 TL olmalıdır. Anonim şirketlerde; genel kurul, yönetim kurulu ve denetim kurulu bulunması zorunlu organlardır.

Limitet Şirket

Bir limitet şirket en az 2, en fazla 50 gerçek veya tüzel kişi ile kurulur. Hissedarların sorumluluğu hisseleri oranında sınırlıdır. Asgari sermaye 5.000 TL olmalıdır. Limitet şirketlerin, anonim şirketlerin aksine, menkul kıymet çıkartma yetkileri bulunmamaktadır.

Komandit Şirket

Komandit şirketler bir ticari isim altında faaliyet gösterecek bir ticari müessese işletmek amacıyla kurulmuş şirketlerdir. Bu tür şirketlerde; bazı hissedarların (komanditer) sorumluluğu hisseleri oranında sınırlıyken, bazı hissedarların sorumluluğu sınırsızdır. Komandit şirketler için asgari sermaye şartı bulunmamaktadır. Tüzel kişiler yalnızca komanditer olabilmektedir. Hissedarların sorumluluk ve yükümlülükleri şirket kuruluş sözleşmesi ile belirlenir.

Kolektif Şirket

Bu tür şirketler; ticari bir işletmeyi bir ticaret unvanı altında işletmek amacıyla kurulmuş şirketlerdir. Yalnızca gerçek kişiler kolektif şirket hissedarı olabilir. Bir kolektif şirkette hiçbir hissedarın sorumluluğu hissesi oranında sınırlı değildir. Asgari sermaye zorunluluğu yoktur. Hissedarların sorumluluk ve yükümlülükleri şirket kuruluş sözleşmesi ile belirlenir.

Şirket Kuruluş İşlemleri

Şirket kuruluş sözleşmesinin noter onaylı 3 kopyası (biri orijinal) hazırlanır. Şirket kuruluş sözleşmesinin noter tarafından onaylanmasını takiben, en geç 15 gün içerisinde, gerekli belgelerle birlikte, ilgili Ticaret Sicil Memurluğu’na başvurulması gerekmektedir.

Şirket Kuruluşu İçin Gerekli Belgeler:

• Şirketi temsile yetkili kişiler tarafından usulüne uygun biçimde doldurulmuş ve imzalanmış şirket kuruluş dilekçesi ve bildirim formu. Gerekli belgelerin listesi ve doldurulması gereken formlar www.sanayi.gov.tr ve www.hazine.gov.tr adreslerinden indirilebilir.
• Şirketin ticari ismi ve şirketi temsile yetkili olan kişilerin noter tasdikli imzaları,
• Ticaret Sicili Tüzüğü’nün 29. maddesine uygun bir taahhüt mektubu,
• Şirket sermayesinin %0,04’ünün TC Rekabet Kurumu’nun TC Merkez Bankası (TCMB) ya da bir devlet bankasındaki hesabına yatırıldığına ilişkin banka dekontu,
• Gerçek kişi olan kurucuların kimlik belgeleri ve ikamet belgelerinin onaylı suretleri (Türk vatandaşı olanlar için),
• Şirket kurucuları arasında yabancı uyruklu gerçek kişi var ise; bu kişilerin pasaportunun aslı veya noter onaylı sureti ile birlikte sunulmak üzere pasaport fotokopisi,
• Yabancı hissedarın tüzel kişi olması halinde, yetkili makamlarca verilmiş ve ilgili TC Konsolosluğu tarafından onaylanmış veya apostil edilmiş faaliyet belgesinin aslı ve noter onaylı tercümesi,
• Kurulacak şirkete sermaye olarak verilmek üzere herhangi bir hak ve taşınır ve taşınmaz varlıkların olması halinde, tüm bunların değerini tespit etmek için yapılacak değerlendirmeye ilişkin bilirkişi raporu ve uzman tahsisi için ilgili mahkeme kararı.

Türkiye’de İş Fırsatları

• Türkiye, hızla değişen bir pazarda dinamik ve ilgi çekici bir iş ortamı sunmaktadır.
• Türk yönetimi üretim yatırımı, bölgesel kalkınma ve öncelikli endüstriler için önemli teşvikler sağlamaktadır.
• Genel olarak yabancıların hissedarlık oranı konusunda hiçbir kısıtlama yoktur.
• Türkiye, yüksek motivasyona sahip, genç, disiplinli ve eğitilebilir bir işgücüne sahiptir.
• Üretim maliyetleri düşüktür.
• Devam eden Avrupa Birliği entegrasyon süreci beklentileri artırmaktadır.
• Türkiye 1996’dan beri Gümrük Birliği üyesidir.