Sık Sorulan Sorular

SSS

Türkiye’de çalışma izni nasıl alınabilir?

Türkiye’de çalışma izni başvurusunu Türkiye’den ya da yurtdışından yapabilirsiniz!

• Türkiye dışında ikamet eden yabancılar, çalışma izni için ikamet ettikleri / vatandaşı oldukları ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği / Konsolosluklarına başvuruda bulunabilir.

• Türkiye’de geçerli oturma izni bulunan yabancı uyruklular (eğitim amaçlı izinler dışında en az 6 ay süre ile geçerli olması şartıyla) ise doğrudan TC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na başvuru yapabilir.

Çalışma izni ile ilgili ayrıntılı bilgi için: https://istanbulrelocation.net/tr/calisma-izni

Oturma izni ile ilgili ayrıntılı bilgi içini: https://istanbulrelocation.net/tr/oturma-izni

Çalışma İzni Başvurusu İçin Gerekli Belgeler

İlk Başvuru İçin işverenden İstenen Belgeler:

• Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na hitaben yazılmış bir çalışma izni başvuru formu (başvurunun elektronik ortamda yapılması durumunda formun taranıp, internet üzerinden gönderilmesi gerekir. Bakanlığa doğrudan başvurularda ise form yazdırılmalıdır)

• Vergi dairelerince onaylanmış, son yıla ilişkin bilanço ve kâr-zarar tablosu (taranarak elektronik başvuru sırasında internet üzerinden gönderilir)

• Kuruluşun en son sermaye ve hissedar yapısını belirten Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi nüshası (taranarak elektronik başvuru sırasında internet üzerinden gönderilir)

• Şayet başvuru internet üzerinden yapılıyorsa, temsil yetkisi bulunan kişi için noter onaylı bir vekâletname ve çalışanın başvuru sahibi şirket ile imzaladığı iş sözleşmesi (taranarak elektronik başvuru sırasında internet üzerinden gönderilir)

• Müteahhitlik, inşaat, mühendislik ve danışmanlık hizmetleri alanlarında yabancı uzman çalıştırmak isteyen tüzel kişiler için, kurumları dahilinde aynı pozisyonlarda çalışmakta olan TC vatandaşı konumundaki personelin maaş bordroları ve yabancı uzman ile işveren arasında imzalanan sözleşme (taranarak elektronik başvuru sırasında internet üzerinden gönderilir)

Belirli Bazı Sektörler İçin Gerekli Diğer Belgeler

• Eğitim sektörüne yönelik başvurular için, Milli Eğitim Bakanlığı’ndan alınmış Özel Öğretim Kurumu Belgesi veya ilgili belediyeden alınan İşyeri Açma ve Faaliyet Ruhsatı (taranarak elektronik başvuru sırasında internet üzerinden gönderilir)

• Sağlık sektöründeki kurumlar, hayır kurumları vb. için ilgili resmi daireden alınan uygunluk belgesi, ruhsatlar ve izinler (taranarak elektronik başvuru sırasında internet üzerinden gönderilir)

• Onaylı turizm kuruluşları için, Faaliyet Ruhsatı ve Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan alınan Turizm Yatırım Belgesi’nin kopyaları (taranarak elektronik başvuru sırasında internet üzerinden gönderilir)

İlk Kez Çalışma İzni Başvurusu Yapan Yabancılardan İstenen Belgeler:

• Yabancılar için Başvuru Formu (işveren ve çalışan tarafından imzalanmış çevrimiçi başvuru formunun yazdırılmış bir kopyası veya iş sözleşmesi ile birlikte çevrimiçi başvuru formunun yazdırılmış bir kopyası). Türkiye’den yapılacak olan başvurular için, geçerli bir ikamet izni (taranarak elektronik başvuru sırasında internet üzerinden gönderilir)

• Eğitim amaçlı alınan ikamet izinleri hariç olmak üzere, ikamet izninin en az 6 ay boyunca geçerli olması gerekir; aksi takdirde, başvuru sahibinin kendi ikamet ettiği ülkeden Türkiye Cumhuriyeti Konsoloslukları / Büyükelçilikleri aracılığıyla başvuru yapması gerekmektedir.

• Pasaportun noter onaylı Türkçe tercümesi (taranarak elektronik başvuru sırasında internet üzerinden gönderilir)

Yukarıda belirtilen belgelerin dışında, belirli alanlarda uzman sıfatı ile çalışma izni başvurusu yapan yabancıların aşağıdaki belgeleri de sunmaları gerekir:

• 2547 sayılı Kanunun 3 ve 7/p maddeleri uyarınca ve Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Denklik Yönetmeliği’ne uygun olarak, yükseköğrenimlerini Türkiye dışında tamamlamış bulunan başvuru sahipleri için Diploma Denklik Belgesi (taranarak elektronik başvuru sırasında internet üzerinden gönderilir)

• Bakanlık tarafından gerekli görülmesi halinde, diplomanın veya geçici mezuniyet belgesinin noter onaylı tercümesinin bir kopyası; pilotlar için, menşe ülkeden alınmış pilot lisansı (taranarak elektronik başvuru sırasında internet üzerinden gönderilir; ayrıca başvuru dosyası için yazdırılır)

• Onaylanmış Turizm Kuruluşları için, iş sözleşmesinin Türkçeye ve başvuru sahibinin kendi anadiline tercüme edilmiş kopyaları ve Tavsiye Mektubunun Türkçe tercümesi (taranarak elektronik başvuru sırasında internet üzerinden gönderilir; doğrudan başvurulması durumunda yazdırılır)

• Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı eğitim kurumlarında çalışacak yabancılar için, Milli Eğitim Bakanlığı’ndan alınacak Yeterlilik Belgesi (taranarak elektronik başvuru sırasında internet üzerinden gönderilir)

Çalışma İzni Uzatma Başvurusunda İşverenden İstenen Belgeler:

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na hitaben yazılmış bir çalışma izni başvuru formu (taranarak elektronik başvuru sırasında internet üzerinden gönderilir; Bakanlığa doğrudan başvurulması durumunda yazdırılır)

• İşveren durumunda bulunan şirketin ödenmemiş herhangi bir vergi borcunun bulunmadığını gösterir belgeler (Maliye Bakanlığı’ndan internet ortamında sağlanabilir)

• İşveren durumundaki şirketin yerine getirmemiş olduğu herhangi bir sosyal güvenlik yükümlülüğünün bulunmadığına ilişkin belgeler (Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan internet ortamında sağlanabilir)

• İşveren şirketin sermaye veya hissedar yapısında oluşacak herhangi bir değişiklik halinde, şirketin en son sermaye ve hissedar yapısını belirten Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nin onaylanmış bir kopyası (taranarak elektronik başvuru sırasında internet üzerinden gönderilir)

• İnternet üzerinden yapılan başvurularda, temsil yetkisi bulunan kişi için noter onaylı bir vekâletname ve çalışanın başvuru sahibi şirket ile imzalamış bulunduğu iş sözleşmesi (taranarak elektronik başvuru sırasında internet üzerinden gönderilir)

Çalışma İzni Uzatma Başvurusunda Yabancıdan İstenen Belgeler:

Yabancılar için başvuru formu (işveren ve çalışan tarafından imzalanan çevrimiçi başvuru formunun yazdırılmış bir kopyası veya iş sözleşmesi ile birlikte çevrimiçi başvuru formunun yazdırılmış bir kopyası)

• İkamet izni (taranarak elektronik başvuru sırasında internet üzerinden gönderilir)

• Mevcut çalışma izni ve teyit mektubu (taranarak elektronik başvuru sırasında internet üzerinden gönderilir)

• Pasaportun noter onaylı Türkçe tercümesi (taranarak elektronik başvuru sırasında internet üzerinden gönderilir)

• Yabancı uyruklu çalışanın Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı bir eğitim kurumundan diğerine geçmesi halinde, Milli Eğitim Bakanlığı’ndan alınan Yeterlilik Belgesi’nin yenilenmiş halinin bir kopyası (taranarak elektronik başvuru sırasında internet üzerinden gönderilir)

• Mühendis / mimar / şehir plancısı olarak istihdam edilen yabancı uyruklular için, 6235 sayılı Kanunun 36. maddesi uyarınca Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’nden alınan geçici üyelik belgesi (taranarak elektronik başvuru sırasında internet üzerinden gönderilir)

Çalışma izni ile ilgili ayrıntılı bilgi için: https://istanbulrelocation.net/tr/calisma-izni

Oturma izni ile ilgili ayrıntıl bilgi için: https://istanbulrelocation.net/tr/oturma-izni

Türkiye'de kimler oturma izni alabilir?

Türkiye giriş yasağı olmayan ve bağlı bulunduğu ülkeye göre Türkiye’ye giriş vizesi bulunan yabancılara oturma izni verilir. Her yabancıya kendi koşullarına uygun (Çalışma Amaçlı Oturma İzni, Anne Babaya Refakat Amaçlı Çalışma İzni vb.) farklı türde oturma izni verilir.

Türkiye’de kimler çalışma izni alamaz?

Türkiye’de yabancıların icra edemeyecekleri bir takım meslekler vardır, bu mesleklere yönelik başvurular değerlendirmeye alınmaz. Örneğin, veterinerlik, eczacılık, avukatlık, kaptanlık, Basın Kanunu uyarınca periyodik yayınlarda mesul müdürlük, seyahat acentelerinde mesul müdürlük gibi meslekler kanunlara göre sadece Türk vatandaşlarına ait olduğu için, yabancılar bu mesleklerin icrasına yönelik çalışma izni alamazlar.

Çalışma izni ile ilgili ayrıntı bilgi için: https://istanbulrelocation.net/tr/calisma-izni

Oturma izni ile ilgili ayrıntı bilgi için: https://istanbulrelocation.net/tr/oturma-izni

Relokasyon nedir?

Relokasyon, yabancı bir ülkeye yerleşen kişi ve ailelerinin yeni yaşamlarında ihtiyaç duydukları, kültürel ve çevresel oryantasyon, konaklama, ikamet ve çalışma izni gibi işlemleri tanımlar.

Bu işlemler relokasyon firmaları tarafından yürütülür. Bir relokasyon firmasından alınabilecek oldukça geniş kapsamlı hizmetler üç başlık altında toplanabilir:

1- Yönlendirme Hizmetleri: Günlük yaşamda ihtiyaç duyulacak alışveriş, kültür ve eğlence merkezlerinin tanıtılması, banka hesaplarının açılması, sigorta hizmetleri ve dil okulu sağlanmasından oluşur.

2- Yerleştirme Hizmetleri: Yaşanacak yerin bulunması, kiralanması ya da satın alınması, talep halinde dekorasyonu ve yerleştirilmesi gibi hizmetleri kapsar.

3- İdare Hizmetleri: Vize, ikamet tezkeresi, sürücü belgesi gibi yasal belgelerin temini ve diğer resmi işlemlerin tamamlanması sürecini içerir.

Relokasyon firmalarının servis sağladığı alanlar arasında resmi belgelerin tercümesi ve okul tanıtımları gibi hizmetler de bulunur.

Ekonomik açıdan ele alındığında, relokasyon servislerini kullanmak her tür kuruluşa dikkat çekecek ölçüde yarar sağlar. Yeni bir ülkede yaşamak önemli bir değişiklik, taşınmak ve yerleşmek ise oldukça zahmetli işlerdir. Bu süreçte yaşanacak her sorun kişinin iş verimine yansır. Relokasyon konusunda profesyonel destek alan yabancı personelin yerleşme sürecinde hiçbir sıkıntı yaşamadığını dolayısıyla görevine tam performansla başladığını gören insan kaynakları departmanları, uzman bir relokasyon firması ile işbirliği yapmanın zaman, para ve işgücü açısından ne kadar karlı olduğunu görecektir.

Çalışma izni ile ilgili ayrıntılı bilgi için: https://istanbulrelocation.net/tr/calisma-izni

Oturma izni ile ilgili ayrıntılı bilgi için: https://istanbulrelocation.net/tr/oturma-izni

Oturma izni nedir?

Oturma izni, ikamet izni ya da ikamet tezkeresi; yeni bir ülkeye yerleşen bir yabancıya ilgili emniyet müdürlükleri tarafından o ülkede ikamet edebilmesi için verilen belgedir.

Türkiye’de Verilen Oturma İzni Türleri:

• İş Görüşmesi Amaçlı Oturma İzni
• Montaj / Bakım-Onarım Amaçlı Oturma İzni
• Turistik Amaçlı Oturma İzni
• Tedavi Amaçlı Oturma İzni
• Sportif Faaliyet Amaçlı Oturma İzni

• Uzun Süreli Oturma İzni
• Özel Sektörde Çalışma Amaçlı Oturma İzni
• Ev Hizmetlerinde Çalışma Amaçlı Oturma İzni
• Öğretmen Olarak Çalışma Amaçlı Oturma İzni
• Öğrenim Amaçlı Oturma İzni
• TC Vatandaşı Eşe Refakat Amaçlı Oturma İzni
• İkamet Tezkereli Eşe Refakat Amaçlı Oturma İzni
• TC Vatandaşı Çocoğa Refakat Amaçlı Oturma İzni
• İkametli Çocuğa Refakat Amaçlı Oturma İzni
• TC Vatandaşı Anne-Babaya Refakat Amaçlı Oturma İzni
• İkametli Anne-Babaya Refakat Amaçlı Oturma İzni
• Öğretim Görevlisi Amaçlı Oturma İzni İkamet
• Staj Amaçlı Oturma İzni
• Haymatlos, Iskat, Mülteci ve Sığınmacı Amaçlı Oturma İzni
• Misafir Askeri Personel Amaçlı Oturma İzni
• Bakanlık Emri ile Oturma İzni

Çalışma izni ile ilgili ayrıntılı bilgi için: https://istanbulrelocation.net/tr/calisma-izni

Oturma izni ile ilgili ayrıntılı bilgi için: https://istanbulrelocation.net/tr/oturma-izni

Çalışma izni nedir?

Türkiye’de yabancı uyruklu bir kimsenin herhangi bir kurumda çalışması için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından adına düzenlenen belgeye çalışma izni denir.

Çalışma izninin verilmesi, ilgili kanun ve yönetmelikte belirtilen kriterlere bağlıdır. Gerekli belgeleri tamamlayıp başvuruda bulunmak yeterli olmayabilir. Çalışma Bakanlığı; çalışma izinlerini Türk İş piyasasındaki durum, çalışma hayatındaki gelişmeler, istihdama ilişkin sektörel ve ekonomik gelişmeleri değerlendirerek verir.

Örneğin yabancı çalışma izni talep eden işyerinde en az 5 TC vatandaşının çalışıyor olması gerekir. Türkiye’de çalışma izniisteyen yabancının şirket ortağı olması durumunda 5 kişilik istihdam şartı, bakanlık tarafından verilecek bir yıllık çalışma izninin son 6 ayı için aranır. Aynı işyeri birden fazla yabancıya için çalışma izni isterse, çalışma izni verilen ilk yabancıdan sonraki her yabancı için ayrı ayrı 5 TC vatandaşı istihdam etme koşulu aranır. Diğer şartlar ve ayrıntılı bilgi için www.yabancicalismaizni.com sitemizi ziyaret edebilirsiniz.

YABANCI ÇALIŞMA İZİNLERİ

SÜRELİ ÇALIŞMA İZNİ: Yabancının personelin oturma izni, hizmet akdi ya da işin süresine bağlı olarak, belirli bir işyeri veya işletmede ve belirli bir meslekte çalışmaya yönelik en çok 1 yıl geçerli olmak üzere süreli çalışma izni verilir.

SÜRESİZ ÇALIŞMA İZNİ: Türkiye’nin taraf olduğu ikili veya çok taraflı sözleşmelerde aksi öngörülmediği sürece, Türkiye’de en az 8 yıl kanuni olarak aralıksız ikamet eden veya toplam 6 yıllık kanuni çalışması bulunan yabancılara, iş piyasasındaki durum ve çalışma hayatındaki gelişmeler dikkate alınmadan, Çalışma Bakanlığı’nın uygun görmesi koşuluyla belirli bir işletme, meslek, mülki veya coğrafi alanla sınırlandırılmaksızın süresiz çalışma izni verilebilir.

BAĞIMSIZ ÇALIŞMA İZNİ: Türkiye’de en az 5 yıl kanuni olarak aralıksız ikamet etmiş olan yabancılara, çalışmalarının, ekonomik kalkınma bakımından katma değer yaratması ve istihdam üzerinde olumlu etki oluşturacak olması kaydıyla bağımsız çalışma izni verilebilir.

İSTİSNAİ ÇALIŞMA İZNİ: Türkiye’nin taraf olduğu ikili veya çok taraflı sözleşmelerde aksi öngörülmediği sürece; ulusal mevzuata aykırı davranmamak ve mesleki hizmetlere ilişkin mevzuata uymak koşuluyla, ilgili mercilerin görüşleri de dikkate alınarak, istisnai çalışma izni verilebilir.

Çalışma izni ile ilgili ayrıntılı bilgi için: https://istanbulrelocation.net/tr/calisma-izni

Oturma izni ile ilgili ayrıntılı bilgi için: https://istanbulrelocation.net/tr/oturma-izni

Oturma ve çalışma izni ne kadar sürede çıkartılır?

Oturma izni (ikamet tezkeresi) ortalama 2-3 gün, çalışma izni ise ortalama 1 ay içinde çıkartılır.

Çalışma izni ile ilgili ayrıntılı bilgi için: https://istanbulrelocation.net/tr/calisma-izni

Oturma izni ile ilgili ayrıntılı bilgi için: https://istanbulrelocation.net/tr/oturma-izni

 

Çifte vatandaşlar için süreç nasıl işler?

Doğumla Türk vatandaşlığını kazanmış olup, daha sonra Bakanlar Kurulu’ndan çıkma izni almak suretiyle yabancı bir devlet vatandaşlığına geçerek çifte vatandaş sıfatı kazanan kişiler ve bunların kanuni mirasçıları diğer yabancılardan ayırt edilerek Türkiye Cumhuriyeti’nin milli güvenliğine ve kamu düzenine ilişkin hükümler saklı kalmak koşulu ile bu kişilerin Türkiye’deki bazı haklarının devamına olanak sağlanmıştır. Bu haklar; ülkede ikamet, seyahat, çalışma, miras, taşınır-taşınmaz mal iktisabı ve ferağı gibi haklardır.

Pembe kart almak isteyen, doğumla Türk vatandaşlığını, daha sonra Bakanlar Kurulu’ndan çıkma izni almak suretiyle yabancı bir devlet vatandaşlığına geçmiş olan yabancılara, kanunda belirtilen haklardan yararlanmak istemeleri halinde kendi talepleri üzerine yurt dışında konsolosluklar, yurt içinde ise Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü ile İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüklerince eski adı mavi kart, yeni adı ile pembe kart temin edilmektedir.

Çalışma izni ile ilgili detaylı bilgi: https://istanbulrelocation.net/tr/calisma-izni

Oturma izni ile ilgili detaylı bilgi: https://istanbulrelocation.net/tr/oturma-izni

 

Türkiye’ye yerleşen yabancı personele sağladığınız hizmetler nelerdir?

Relokasyon firmamız tarafından, Türkiye’ye çalışmak için gelen yabancı personele, Türkiye’ye ilk gelişleri ve Türkiye’den ayrılacakları süreç içerisinde ihtiyaç duyacakları relokasyon hizmetlerinde yetkin çözümler sağlanır.

Relokasyon hizmetlerimiz; uluslararası ev eşyası nakliyesi, uluslararası otomobil nakliyesi, çalışma izni, oturum izni, kiralık ev ve konut bulunması gibi hizmetleri içermektedir.

Çalışma izni ile ilgili ayrıntılı bilgi için: https://istanbulrelocation.net/tr/calisma-izni

Oturma izni ile ilgili ayrıntılı bilgi için: https://istanbulrelocation.net/tr/oturma-izni

Oturma ve çalışma izni harç ve işlem ücreti ne kadardır?

Süreli Çalışma İzni, süre uzatma işlemlerinde uzatılan süreye göre aynı miktarda harç ödenir.

Oturma izni harç miktarları her yıl Ocak ayında belirlenir. Ayrıntılı bilgi için http://yabancilar.iem.gov.tr/harc.gif sitesini ziyaret edebilirsiniz.

Firmamızdan talep edilen oturma izni ve çalışma izni bedelleri, çalışan yabancı personel sayısına ve firmanın 9ekim’den alacağı diğer yabancı personel hizmetleri dikkate alınarak, teklif bazında değerlendirilir.

Çalışma izni ile ilgili detaylı bilgi: https://istanbulrelocation.net/tr/calisma-izni

Oturma izni ile ilgili detaylı bilgi: https://istanbulrelocation.net/tr/oturma-izni

İkamet tezkeresi nedir?

İkamet tezkeresi (oturma izni olarak da adlandırılır); yeni bir ülkeye yerleşen bir yabancıya ilgili emniyet müdürlükleri tarafından o ülkede ikamet edebilmesi için verilen belgedir.

Çalışma izni ile ilgili ayrıntılı bilgi için: https://istanbulrelocation.net/tr/calisma-izni

Oturma izni ile ilgili ayrıntılı bilgi için: https://istanbulrelocation.net/tr/oturma-izni

İkamet değişiminde İkamet tezkeresinde nasıl değişiklik yaparız?

Aşağıdaki belgelerle birlikte ikamet değişikliğinin yapıldığı İlçe Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Şubesi’ne başvuru yapılır. Tüm ikamet tezkeresi başvuru işlemlerinin online randevu sisteminden yapılması gerekmektedir.

• Pasaportun aslı

• Pasaportun fotokopisi (resimli sayfa, son girişi gösteren sayfa, geçerlilik sürelerini gösteren sayfa)

• Şahsın ikamet tezkeresinin aslı ve işlem görmüş tüm sayfaların fotokopisi

• Adres değişikliğini belirtir dilekçe ve müracaat formu doldurulur.

Çalışma izni ile ilgili ayrıntılı bilgi için: https://istanbulrelocation.net/tr/calisma-izni

Oturma izni ile ilgili ayrıntılı bilgi için: https://istanbulrelocation.net/tr/oturma-izni